Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego STANDARD

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego STANDARD, prowadzonego przez Piotra Zelka (działalność nierejestrowana), z siedzibą w Jaworznie przy ul. Towarowej 63/17.
  1.2. Sklep internetowy STANDARD prowadzi sprzedaż e-booków oraz kursów internetowych (dalej zwanych „Produktami”) za pośrednictwem strony internetowej www.szkolastandard.pl/sklep.
 2. Warunki korzystania ze sklepu
  2.1. Korzystanie ze sklepu internetowego STANDARD jest możliwe po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
  2.2. Klientami sklepu mogą być osoby pełnoletnie, które dokonują zakupów na własny rachunek oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne.
  2.3. Osoby niepełnoletnie mogą dokonywać zakupów za zgodą swojego prawnego opiekuna.
 3. Zamówienia
  3.1. Zamówienia na Produkty można składać przez stronę internetową sklepu STANDARD 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3.2. Zamówienie jest ważne, gdy Klient dokona prawidłowego procesu zamawiania, wskazując ilość i rodzaj Produktów oraz podając niezbędne dane kontaktowe i płatnicze.
  3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia oraz numer zamówienia na podany adres e-mail.
 4. Płatności
  4.1. Sklep internetowy STANDARD umożliwia dokonanie płatności za zakupione Produkty za pośrednictwem dostępnych na stronie metody płatności, takich jak karty płatnicze, przelewy bankowe, czy płatności elektroniczne.
  4.2. Cena Produktu podawana jest w polskich złotych (PLN) i zawiera podatek VAT.
  4.3. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku sklepu, zamówienie jest realizowane.
 5. Dostawa
  5.1. Produkty zakupione w sklepie STANDARD są dostarczane w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
  5.2. Dostęp do zakupionych e-booków oraz kursów internetowych jest udzielany po potwierdzeniu płatności.
  5.3. Sklep STANDARD nie dostarcza Produktów w formie fizycznej.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy
  6.1. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania Produktu, bez podawania przyczyny.
  6.2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować sklep STANDARD o swojej decyzji poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres e-mail szkolastandard@gmail.com. 6.3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku, gdy Produkt nie został jeszcze pobrany lub użyty.
 7. Reklamacje
  7.1. Klient ma prawo do reklamacji Produktów w przypadku wad materiałowych lub prawnych.
  7.2. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail szkolastandard@gmail.com w terminie 24 godzin od daty otrzymania Produktu.
  7.3. Sklep STANDARD zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformowania Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 8. Ochrona danych osobowych
  8.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności dostępną na stronie internetowej sklepu STANDARD.
 9. Postanowienia końcowe
  9.1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu STANDARD i może być przez Klienta pobrany i zachowany w formie elektronicznej.
  9.2. Sklep STANDARD zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej sklepu.
  9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
  9.4. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze sklepu internetowego STANDARD będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby sklepu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2023, a jego treść jest dostępna na stronie internetowej sklepu STANDARD pod adresem www.szkolastandard.pl/sklep.